Kontrollansvarig enligt nya PBL

Den 2 maj 2011 kommer rollen kvalitetsansvarig gå i graven och ersättas med kontrollansvarig. Regeringen har nyligen lämnat in ett förslag till en ny plan och bygglag (PBL). En av punkterna i den nya PBL är att rollen och benämningen kvalitetsansvarig ska ändras till kontrollansvarig.

I den nya propositionen ändras också reglerna om byggkontroll så att det blir tydligt vad kontrollplanen ska innehålla och vilka uppgifter och vilken kompetens den som är kontrollansvarig ska ha.

 • Den som söker bygglov ska få besked av kommunen inom tio veckor.
 • Bygglov ska till skillnad mot i dag kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden.
 • Kommunen ska i förväg ska kunna redogöra för vilka villkor som kan gälla i ett bygglov.
 • Man ska kunna ställa krav på besked inom fyra månader om kommunen avser att ta fram en detaljplan för ett område.
 • Frågor om avfallshantering och elektronisk kommunikation som bredband ska finnas med vid planläggning och annan prövning.
 • En bedömning av byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska göras redan vid bygglovsprövningen.
 • Kommunerna kan som förutsättning för bygglov ställa krav på åtgärder som motverkar översvämning och erosion, liksom markförorening och olyckor.
 • Utställning av detaljplan förenklas och kallas granskning.
 • Underrättelse till fastighetsägare blir obligatorisk när ansökan om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren.
 • Länsstyrelserna ska på eget initiativ redovisa ett samlat underlag om statliga intressen en gång under mandatperioden.
 • Dagens system med tre sanktionsavgifter förenklas samtidigt som avgifterna görs enhetliga och lika för hela landet.