VAD ÄR EN KONTROLLANSVARIG?
Krävs bygglov, rivningslov eller marklov för ditt bygge måste du som byggherre i regel utse en kontrollansvarig. En kontrollansvarig skall efter 2013-01-01 vara certifierad riksbehörig för att åta sig uppdrag som kontrollansvarig. Det är viktigt att kontrollansvarig har den kunskap och erfarenhet som krävs för byggnationens svårighetsgrad. Mer information finns på Boverkets hemsida.

VAD GÖR EN KONTROLLANSVARIG?
kontrollsansvariges uppgift är bland annat att se till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroller uppfylls. Det görs med hjälp av en kontrollplan, egenkontroller från inblandande entreprenörer och granskningar i form av platsbesök.

Några exempel på kontrollsansvarigs uppgifter:
• upprätta och se till att kontroll- och rivningsplaner följs (se Vad är en kontrollplan?)
• närvara vid myndighetsbesiktningar
• delta vid tekniskt samråd (se Vad är tekniskt samråd?)
• se till att byggnadsnämndens beslutade bygglov och protokoll från byggsamrådet följs.


VAD ÄR EN BYGGHERRE?
Byggherre kallas den som för egen räkning utför, eller låter genomföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Det är oftast fastighetsägaren som är byggherre. Beställer du nybyggnad av en villa från ett husföretag och undertecknar ansökan om bygglov är du normalt också byggherre. Som byggherre har du huvudansvaret för att projektet uppfyller gällande bestämmelser och att tillsyn och kontroll genomförs på riktigt sätt. Det är viktigt att du har tillgång till nödvändig kompetens – bland annat genom en kontrollsansvarig.

VAD ÄR EN KONTROLLPLAN?
Kontrollplanen tas fram och följs upp av den kontrollsansvarige.
I planen anges vilka intyg och handlingar som ska lämnas in medan bygget pågår samt vilka besiktningspunkter och vilka anmälningar som ska göras.


VAD ÄR EN RIVNINGSPLAN?
Rivningsplanen är en beskrivning över hur rivningsmaterialet ska hanteras. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för återvinning och att farligt avfall tas omhand på rätt sätt. Här kan du ta hjälp av din kontrollsansvarige. Arbeten som kräver rivningsplan får inte påbörjas innan kommunen godkänt planen.

VAD ÄR TEKNISKT SAMRÅD?
Efter att du fått ditt bygglov beviljat kallar kommunen till tekniskt samråd. Då träffas du som byggherre, den kontrollansvarige och kanske några ytterligare personer för att diskutera byggprojektet.
Vid samrådsmötet går man bland annat igenom arbetets planering, vilka kontroller och besiktningar som ska göras och vilken tillsyn som behövs för att bygglagsstiftningens krav ska uppfyllas.


• Välj en kontrollsansvarig som har rätt behörighet för ditt projekt. Det finns två olika behörighetsklasser för kontrollsansvariga, normal och kvalificerad. Klass normal betyder att kontrollansvarig har behörighet för villor och parhus, upp till fyravåningshus och behörighetsklass kvalificerad för resterande byggnationer.

• Du betalar för tjänsten och kan dra stor nytta av den. Om du genomför ett större bygge kommer du att ha mycket kontakt med kontrollsansvarig. Lägg därför ner lite extra tid på att välja en person du tror att du kan trivas med.

• Begär en kopia av den tilltänkte kontrollsansvariges certifikat.

• Fråga efter referenser från liknande projekt.

• Det är viktigt att kontrollansvarig har en gällande konsultansvarsförsäkring – be gärna att få se en kopia av försäkringsbrevet.

• Det är du som byggherre som avgör vem som ska vara kontrollsansvarig för ditt projekt.